Haluamme auttaa. Soita meille ja kysy. Puhelinnumero 044 - 906 1089

Käyttöehdot

Muistathan tulostaa tai muuten tallentaa tämän sopimustekstin, jotta voit myöhemminkin tarkistaa sopimuksen sisällön.

 

 1. Käyttöehtojen soveltaminen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan ABCnet Oy (Y-tunnus 0925979-9) (jäljempänä ”palveluntuottaja”) tuottaman ja ylläpitämän Parashuuto.fi nettihuutokauppapalvelun käyttämiseen ja palvelussa toteutettaviin kauppoihin.

Parashuuto.fi nettihuutokauppaan rekisteröitynyt käyttäjä, myyjä, ostaja, toimeksiantaja, osallistuja, asiakas (jäljempänä ”käyttäjä”) voi ilmoittaa palveluntuottajan sivustolla huutokaupattavan kohteensa ja tehdä sitovia ostotarjouksia (jäljempänä ”huutoja”) myytävänä olevasta huutokaupan kohteesta. Käyttäjä voi itse julkaista huutokauppaan ilmoituksen huutokaupattavasta kohteesta myyntiprovisiomaksua vastaan.

Palveluntuottaja ei ole myyjän ja ostajan välisen kaupan osapuoli (poislukien omat huutokauppailmoitukset), vaan toimii huutokaupattavien tuotteiden välittäjänä ja palveluntuottajana, ja käyttäjät tekevät kaupat keskenään käyttäjän huutokauppailmoituksessa ilmoittamiensa kauppaehtojen mukaisesti. Huutokaupan kohde ja tarkemmat tiedot tuotteesta on esitetty ilmoituksessa, jonka käyttäjä on julkaissut Parashuuto.fi palvelussa.

Käyttäjän tulee tutustua Parashuuto.fi sivustolla oleviin käyttöehtoihin, vastuurajaukseen, hintoihin, maksutapoihin sekä tietosuojaselosteeseen huolellisesti ennen palvelun käyttämisen aloittamista. Kun käyttäjä rekisteröityy Parashuuto.fi palveluun ja käyttää palvelua tai antaa toimeksiannon huutokauppakohteen ilmoituksen tekemisestä, niin käyttäjä vahvistaa tutustuneensa ja hyväksyvänsä sekä sitoutuu kokonaisuudessaan noudattamaan kaikkia Parashuuto.fi palvelun käyttöehtoja, sääntöjä, vastuurajauksia, tietosuojaselosteen ja noudattaa voimassaolevia Suomen lakia, normeja ja asetuksia sekä viranomaismääräyksiä. Jos käyttäjä ei hyväksy näitä kaikkia edellä mainittuja, niin käyttäjän on lopetettava välittömästi palvelun käyttö ja ilmoitettava palveluntuottajalle käyttäjätunnuksensa poistamiseksi.

Palveluntuottajalla on oikeus nauhoittaa asiakaspuhelut palvelun laadun ja henkilökunnan koulutuksen takia.

Palvelun rekisteröitynyttä käyttäjää ja palveluntuottajaa sitoo kulloinkin voimassa oleva Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38 muutoksineen joka on luettavissa osoitteesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038.

 

 1. Käyttöehtojen muuttaminen

Palveluntuottaja ABCnet Oy varaa itselleen oikeuden muuttaa palvelun käyttöehtoja tarvittaessa. Palveluntuottaja kuitenkin pyrkii ilmoittamaan käyttöehtojen muutoksista mahdollisimman aikaisin sähköpostitse tai Parashuuto.fi palvelun välityksellä palveluun rekisteröityneille käyttäjille, jotka hyväksyvät muutokset jatkamalla palvelun käyttämistä.

 

 1. Rekisteröityminen käyttäjäksi

Huutokauppakohteen ilmoituksen jättäminen tai sitovan huudon jättäminen edellyttää hyväksyttyä rekisteröitymistä palvelun käyttäjältä Parashuuto.fi palveluun. Palvelun käyttäjän tulee olla täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö tai Y-tunnuksen omaava yritys tai vastaava taho.

Kun käyttäjä rekisteröityy palvelun käyttäjäksi, tulee pyydetyt tiedot ja niiden oikeellisuus olla ajantasalla. Käyttäjä on velvollinen päivittämään muuttuneet tiedot välittömästi palveluun.

Palveluntuottaja päättää itsenäisesti rekisteröitymisen hyväksymisestä ja rekisteröitymiseen sovellettavista ehdoista. Rekisteröitymisen jälkeen mahdollisesti myönnettävä käyttöoikeus on henkilökohtainen ja sitä ei voi luovuttaa edelleen. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta toiminnasta ja salasanansa salassapidosta. Jos käyttäjätunnus ja salasana joutuvat ulkopuolisen tietoon, tulee myyjän ja ostajan ilmoittaa tästä palveluntuottajalle välittömästi sähköpostilla (toimisto@parashuuto.fi), jotta käyttäjätunnus voidaan sulkea mahdollisimman pian.

Käyttäjän ja palveluntuottajan välinen sopimus astuu voimaan, kun palveluntuottaja on hyväksynyt käyttäjälle käyttöoikeuden Parashuuto.fi palveluun. Käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjän tulee noudattaa käyttöehtoja ja on vastuussa teoistaan ja vastuistaan silloin kun on käyttänyt palvelua, vaikka käyttäjä lopettaisi palvelun käytön myöhemmin. Käyttäjän vastuu teoistaan ja vastuistaan, jotka hänelle ovat syntyneet käytettyään palvelua, eivät rajoitu käyttöoikeuden päättämiseen.

Palveluntuottajalla on oikeus mitätöidä huutokaupan tulos, mikäli käyttäjä on luovuttanut väärää tietoa tai toiminut vilpillisesti, josta aiheutuu vahingonkorvaus käyttäjälle sekä lopullinen kielto käyttää Parashuuto.fi palvelua. Rekisteröityessään käyttäjä vastaa antamiensa henkilö- ja muiden tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että ne ovat ajantasalla.

 

 1. Henkilötietojen luovutus

ABCnet Oy:n tuottaman Parashuuto.fi palvelun sivustolla noudatetaan tietosuojaselostetta, joka noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) ja suomen henkilötietolakia. Tietosuojaseloste on kokonaisuudessaan nähtävissä palveluntuottajan Parashuuto.fi sivustolla kohdassa Tietosuojaseloste.

 

 1. Aineiston käyttöoikeus

Parashuuto.fi palvelussa kaikki oikeudet pidätetään. Palveluntuottajan sivustot sisältää tavaramerkki-, toiminimi-, tekijän- ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet edellä mainittuun aineistoon ja kaikkiin niiden kopioihin kuuluvat palveluntuottajalle. Palvelun sisältämän aineiston julkaiseminen, välittäminen, yleisön saataville saattaminen, levittäminen, vuokraaminen, kopioiminen, siirtäminen tai muunlainen muokkaaminen on kiellettyä ilman palveluntuottajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Parashuuto.fi palvelun käyttö voi mahdollistaa kuvien ja muiden immateriaalioikeuksilla suojattujen aineistojen lähettämisen palveluun. Aineiston lähettävä käyttäjä vakuuttaa olevansa oikeutettu lähettämään aineiston ja on velvollinen pitämään palvelutuottajan vapaana kaikista vaateista, vastuista ja kuluista, jotka liittyvät palveluntuottajan sivuille lähetettyyn aineistoon.

Käyttäjä luovuttaa kaikki nykyiset ja tulevat oikeudet lähettämäänsä aineistoon palveluntuottajalle mukaan lukien oikeuden muokata aineistoa sekä luovuttaa aineistoon kohdistuvat oikeudet edelleen.

 

 1. Vastuunrajoitukset

ABCnet Oy:n tuottaman Parashuuto.fi palvelun sivustolla noudatetaan vastuurajauksia, jotka ovat kokonaisuudessaan nähtävissä palveluntuottajan Parashuuto.fi sivustolla kohdassa Vastuurajaus.

  

 1. Käytön rajoitukset

Käyttäjä ei saa rikkoa mitään Parashuuto.fi palvelussa mainittuja ehtoja tai sääntöjä ja hyväksyy noudattavansa niitä. Nämä alla listatut toimet ovat erityisesti kiellettyjä Parashuuto.fi palvelussa:

 • Toisena oikeustoimikelpoisena henkilönä tai oikeushenkilönä esiintyminen tai muun väärän tai harhaanjohtavan informaation antaminen.
 • Laittoman, halventavan, häiritsevän, herjaavan tai muulla tavalla asiattoman aineiston tai viestin esittäminen palvelussa taikka ylipäätään Parashuuto.fi sivustoon, palveluntuottajaan tai sen immateriaalioikeuksiin,kuten tekijänoikeuteen tai tavaramerkkiin liittyen.
 • Tietokoneviruksia sisältävien materiaalien tai muiden vahingoittavien, tuhoavien tai rajoittavien tiedostojen tai ohjelmistojen lähettäminen, siirtäminen tai levittäminen.
 • Palvelun käyttäjän tai kolmannen osapuolen yritys käyttää Parashuuto.fi sivustoa tai sen palvelua sen tarkoituksesta poikkeavalla tavalla.
 • Huutokauppakohteen huudon tekeminen ilman maksuaikomusta tai maksun suoritusta käyttämättä Paytrail Oy:n maksunvälityspalvelua.

Näistä rikkomuksista saattaa syntyä käyttäjälle tai kolmannelle taholle mahdollinen vahingonkorvausvastuu. Jos käyttäjä ei noudata käyttöehtoja tai muusta perustellusta syystä, niin palveluntuottajalla on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun. Palveluntuottajalla on oikeus keskeyttää, peruuttaa, poistaa tai jättää julkaisematta käyttäjän tekemä ilmoitus Parashuuto.fi palvelussa tai mitätöidä kauppa teknisen vian tai häiriön tai Force Majeure takia, eikä tällöin ole korvaus- tai hyvitysvelvollinen aiheutuneesta haitasta, taloudellisesta vahingosta, välillisestä tai välittömästä vahingosta tai harmista käyttäjälle.

 

 1. Huutokaupan kulku

Rekisteröitynyt käyttäjä julkaisee Parashuuto.fi palvelussa huutokaupattavan kohteen. Ilmoituksessa määritellään milloin myyntiaika huutokauppakohteen osalta sulkeutuu. Sulkeutumisajankohtaa ei voi muuttaa kohteen julkaisun jälkeen. Mikäli huudettavasta kohteesta on tehty ostotarjous 3 (kolme) minuuttia ennen kohteen sulkeutumista, huutokauppa-aika jatkuu 3 (kolme) minuuttia uuden tarjouksen jättämisestä.

Huutokauppailmoituksessa ei saa mainostaa tai mainita muita tuotteita tai palveluita kuin huutokaupattavan kohteen tietoja. Kaikki tiedot huutokauppakohteesta on annettava selvästi ja selkokielellä varsinkin tuotteessa havaitut virheet, viat tai vauriot. Ilmoituksessa ei saa olla linkkejä muihin kauppapaikkoihin.

Sama huutokaupattava kohde ei voi olla samaan aikaan myynnissä jossain toisessa huutokaupassa. Kohteeseen voi tehdä huutoja heti kohteen julkaisun jälkeen. Kaikki huudot on tehtävä Parashuuto.fi palvelussa rekisteröityneenä käyttäjänä tai paikanpäällä etukäteen ilmoittautuneena. Huutojen vastaanottaminen huutokaupan aikana muulla tavalla kuin palvelussa tai paikanpäällä on kiellettyä. Kaikki Parashuuto.fi sivustolla julkaistavat hinnat ovat euro (EUR) valuutassa.

 

 1. Huutotapa ja korotukset

Huudot eli ostotarjoukset huutokaupattavasta kohteesta ovat ns. nostohuutoja. Palvelun käyttäjä määrittää kohdekohtaisesti euromääräisen lähtöhinnan ja minimikorotuksen, joka on näkyvillä kohteen huutokauppatiedoissa. Huudon korotus voi myös olla suurempi kuin palvelun käyttäjän määrittämä minimikorotus.

 

 1. Huutojen rekisteröityminen

Käyttäjän tekemä huuto (ostotarjous) on voimassa heti, kun Parashuuto.fi palvelun kautta huuto on rekisteröinyt palveluntuottajan palvelimelle ja näkyy palveluntuottajan julkaisemilla Parashuuto.fi sivustolla. Normaalisti huuto rekisteröityy noin kahden sekunnin kuluttua sen lähettämisestä. Huudon saapuminen saattaa viivästyä tietoliikenneongelmien vuoksi.

Huudon rekisteröitymisestä alkaen kuluu kyseiselle tuotteelle määritelty katkeamisaika (esim. 3 minuuttia), ja mikäli kukaan ei tee korkeampaa huutoa kuin edellisen korkeimman huudon tehnyt käyttäjä, kyseinen käyttäjä on tehnyt korkeimman huudon. Palveluntuottaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen käyttäjälle aiheutuneesta taloudellisesta tappiosta, menetyksestä tai vahingosta, joka johtuu tietokoneviasta, ohjelmistoviasta tai muusta viasta, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöistä, muusta teknisestä häiriöstä, lainsäädännön muutoksista, viranomaispäätöksistä, sotatilanteesta, luonnonkatastrofista tai muusta Force Majeure vastaavasta olosuhteesta. Odottamattoman huolto- tai muun katkoksen tai muun huutokaupan keskeytymiseen johtaneen syyn jälkeen sivusto avataan uudelleen niin pian kuin se on mahdollista.

Palvelua käytettäessä selaimessa näkyvä kello on ohjeellinen ja virallinen aika lasketaan palveluntuottajan palvelimelle kirjautuneiden kellonaikojen perusteella. Palveluntuottaja ei vastaa kuvaruudulla näkyvistä sulkeutumisilmoituksista tai muista häiriöistä, vaan rekisteröityneen käyttäjän tekemän huudon ajankohta selviää palveluntuottajan palvelimelle rekisteröityneestä ajankohdasta.

Käyttäjällä on mahdollisuus osallistua huutokauppatilaisuuteen paikanpäällä ilmoittamalla osallistumisensa Parashuuto.fi toimistoon kirjallisesti (toimisto@parashuuto.fi) kaksi (2) vuorokautta aikaisemmin ennen huutokauppatilaisuuden alkua. Huutokauppatilaisuus alkaa 15 minuuttia ennen huutokauppakohteen päättymistä. Paikanpäälle tulevan käyttäjän on todistettava henkilöllisyytensä paikanpäällä. Päättymisaika on aina ilmoitettu huutokauppakohteen ilmoituksessa. Ellei toisin ole ilmoitettu, kukin huutokauppatilaisuus pidetään ABCnet Oy:n tiloissa Luvakuja 16, Turku.

 

 1. Korkeimman huudon hyväksyminen

Käyttäjällä on oikeus valita huutokaupattavan kohteen ilmoitusta tehdessä hyväksyykö korkeimman tarjouksen automaattisesti vai pidättääkö oikeuden hyväksyä korkein huudettu tarjous. Kohteen sulkeuduttua palveluntuottaja lähettää korkeimman tarjouksen tehneelle tiedon ostosta ja laskun sähköpostiin, jossa on linkki kohteen maksamiseen Paytrail Oy:n maksunvälityspalveluun, jonne kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Palveluntuottaja lähettää korkeimman tarjouksen tehneelle tiedon myös siinä tapauksessa, että käyttäjä ei ole hyväksynyt korkeinta tarjousta. Palveluntuottaja pidättää oikeuden teknisen virheen takia laskuttaa huudettu tuote asiakkaalta laskulla joka toimitetaan rekisteröityneen sähköpostiin.

 

 1. Huutokaupan kohteen poistaminen myynnistä

Palveluntuottajalla on vapaan harkintansa mukaan oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa kaupan kohteena oleva ilmoitus palvelustaan koska tahansa, mikäli katsoo tämän aiheelliseksi. Poistetuista huutokauppailmoituksista tehtyjä tarjouksia ei huomioida. Syynä poistamiseen voi olla esimerkiksi palveluntuottajan epäilys siitä, että käyttäjä on rikkonut palvelun käyttöehtoja. Käyttäjä hyväksyy, että hänen pääsynsä palveluun voidaan lopettaa ilman ennakkoilmoitusta, jos käyttäjä on toiminut vilpillisesti tai ei ole noudattanut palvelun käyttöehtoja tai sääntöjä.

 

 1. Veroseuraamukset

Jos huutokauppailmoituksen tekijä ei ole arvonlisäverovelvollinen, on arvonlisäverottomuus ilmoitettava huutokauppakohteen tiedoissa. Yleisesti huutokaupattavan kohteen myyjä vastaa kauppaan liittyvistä veroseuraamuksista pois lukien kiinteistöt, tontit ja asunnot. Huutokauppakohteen ostaja vastaa aina varainsiirtoveron maksamisesta verottajan ilmoittamaan määräaikaan mennessä.

 

 1. Kauppahinnan maksaminen

Kauppahinta on maksettava kokonaisuudessaan Parashuuto.fi palvelun kautta Paytrail Oy:n maksunvälityspalvelussa, jonne kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Maksu on tapahduttava kahden päivän kuluessa huutokaupan päättymisestä tai huudon hyväksymisestä, ellei huutokauppailmoituksessa ole muuta sovittu. Viivästyneistä suorituksista ostajalta veloitetaan voimassaolevan Suomen korkolain mukainen viivästyskorko (joka vuonna 2018 on 8 %) ja perintäkustannukset. Palveluntuottaja pidättää oikeuden teknisen virheen takia laskuttaa huudettu tuote asiakkaalta laskulla joka toimitetaan rekisteröityneen sähköpostiin.

 

 1. Maksutavat

ABCnet Oy:n tuottaman Parashuuto.fi palvelun sivustolla noudatetaan maksutapoja, joka on kokonaisuudessaan nähtävissä palveluntuottajan sivustolla kohdasta Maksutavat. Paytrail Oy välittää maksunvälityspalvelunsa kautta maksut. Kaikki käyttäjät maksavat huutamansa kohteet Paytrail Oy:n maksunvälityspalvelussa, jonne kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Palveluntuottaja pidättää oikeuden teknisen virheen takia laskuttaa huudettu tuote asiakkaalta laskulla joka toimitetaan rekisteröityneen sähköpostiin.

 

 1. Kauppahinnan maksun laiminlyönti

Palveluntuottajan Parashuuto.fi sivuilla käyttäjän huuto on aina sitova. Huutokauppakohteeseen huudon tekeminen ilman maksuaikomusta tai maksu suoritetaan käyttämättä Paytrail Oy:n maksunvälityspalvelua on kiellettyjä Parashuuto.fi palvelussa, joka johtaa käyttäjän käyttöoikeuksien lopulliseen poistamiseen ja vahingonkorvauksiin. Palveluntuottaja pidättää oikeuden teknisen virheen takia laskuttaa huudettu tuote asiakkaalta laskulla joka toimitetaan rekisteröityneen sähköpostiin.

Myös huutokauppatilaisuudessa tehdyt huudot ovat sitovia, kuten kaikki palveluntuottajan palvelussa tehdyt huudot. Korkeimman huudon tehnyt käyttäjä sitoutuu maksamaan tekemänsä huudon huutokauppakohteen hyväksymisajan päättymiseen asti. Jos korkeimman huudon tehnyt käyttäjä ei maksa huutokauppakohteen ilmoituksen tehneen käyttäjän hyväksymää korkeinta huutoa laskussa ilmoitettuun määräaikaan mennessä tai ei nouda huutokauppakohdetta viivytyksettä tai viimeistään kahden (2) viikon kuluttua huutokauppakohteen päättymisen jälkeen, aiheutuu käyttäjälle vahingonkorvaus kaupan perumisen johdosta, joka on 10 % huutokauppakohteen korkeimmasta huudetusta hinnasta tai kuitenkin vähintään kaksisataa (200) euroa, jonka käyttäjä on velvollinen maksamaan huutokauppakohteen ilmoittaneelle käyttäjälle välittömästi. Jos vahingonkorvausta ei ole suoritettu huutokauppakohteen ilmoittavan käyttäjän kirjallisesti ilmoittamalle pankkitilille määräaikaan mennessä saatavaan lisätään kulloinkin voimassaoleva Suomen pankin kaupallisiin sopimuksiin sovellettava viivästyskorko (joka on 8 % vuonna 2018) ja perintäkustannukset.

 

 1. Maksuehdot

Palvelun käyttäjällä on oikeus tuotekohtaisesti määrittää mahdolliset maksuehdot, kuten käsiraha, maksuaikataulu tai muu vastaava. Huutokauppaan kohdistuvat ehdot ilmenevät jokaisen huutokaupattavan kohteen ilmoituksen tiedoissa tai viitatussa dokumentissa. Kaikkiin Parashuuto.fi palvelussa huutokaupattaviin kohteisiin sovelletaan palveluntuottajan käyttöehtoja, maksuehtoja, vastuurajauksia ja muita sääntöjä.

 

 1. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistus- ja hallintaoikeus siirtyy käyttäjälle heti, kun huutokauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu Paytrail Oy:n maksunvälityspalvelun kautta tai teknisen virheen takia palveluntuottajan pankkitilille.

 

 1. Myytävän omaisuuden kunto

Kaikki huutokaupattavat kohteet myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla mitä niissä huutokauppahetkellä on. Huutokaupattavalla omaisuudella ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta, ellei sitä ole erikseen huutokauppailmoituksessa määritelty, eikä palveluntuottaja ole koskaan vastuussa huutokaupattavasta kohteesta (poislukien omat huutokauppailmoitukset). Jos huutokauppakohteessa on olennainen virhe (määrä, laji, ominaisuus) joka poikkeaa huutokauppailmoituksessa olleesta tiedosta, käyttäjällä on oikeus reklamoida kohteesta viipymättä. Jos käyttäjä ei reklamoi viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa kirjallisesti, käyttäjä menettää oikeuden vedota kohteessa olevaan virheeseen. Virhevastuun ollessa kyseessä vastaa käyttäjä joko virheen korjaamisesta tai virheettömän kappaleen luovuttamisesta virheellisen tilalle. Viimekädessä voi kysymykseen tulla myös kaupan purkaminen virheen seurauksena. Purkaminen tosin pääasiassa edellyttää olennaista virhettä. Käytännössä vain käyttökelvoton tavara oikeuttaisi kaupan purkamisen.

 

 1. Kohteisiin tutustuminen

Käyttäjä on velvollinen tutustumaan huutokaupan kohteena olevaan omaisuuteen riittävällä tavalla ennen huudon jättämistä. Käyttäjälle on tarjottava mahdollisuus tutustua huutokaupattavaan kohteeseen paikan päällä.

 

 1. Huutokaupan kohteen luovutus

Käyttäjä ilmoittaa huutokaupattavan kohteen toimitus- ja noutokustannukset sekä toimitus- ja noutotavat ilmoituksessa. Toimituskulut sisältävät postitus- ja pakkauskustannukset Suomeen. Kaikkiin huutokaupassa ilmoitettuihin hintoihin lisätään alv 24 %, jollei huutokauppailmoituksessa ole toisin ilmoitettu. Viipymättä kohteen maksun jälkeen korkeimman huudon tehneen käyttäjän tulee noutaa kohde tai valita toimitustavaksi lähettäminen ja maksettava sen kustannukset. Jos käyttäjä ei nouda kohdetta viimeistään kahden (2) viikon kuluessa tai sovi muusta noutoajasta, niin kohteen ilmoituksen tekijällä on oikeus purkaa kauppa.

 

 1. Kuluttajasuojalain mukaiset tiedot

Parashuuto.fi on ABCnet Oy:n (Y-tunnus 0925979-9) ylläpitämä nettihuutokauppa palvelu.

Yhteystiedot: ABCnet Oy, Luvakuja 16, 21260 Raisio, Suomi.

Parashuuto.fi palvelun yhteystiedot löytyvät Parashuuto.fi sivuilta kohdasta Asiakaspalvelu.

Kuluttajalla on oikeus saattaa hänen ja elinkeinonharjoittajan välinen riita kuluttajariitalautakuntaan ratkaistavaksi. Lisätietoja osoitteessa

http://www.kuluttajariita.fi/fi/index/valituksenteko.html

 

 1. Sovellettava laki

Parashuuto.fi palvelun käyttämiseen, käyttöehtojen tulkintaan, muihin sääntöihin ja ehtoihin sekä vastuurajauksien tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

 

 1. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Mikäli näistä käyttöehdoista tai palvelun käytöstä johtuvista erimielisyyksistä ei päästä sovintoon, asia ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. 

 

Päivitetty 5.10.2021 maksunvälittäjän yhdistymisen osalta Paytrailiksi

(Päivitetty 7.2.2019 yrityksen nimenmuutoksen osalta)

(Julkaistu 19.11.2018)