Haluamme auttaa. Soita meille ja kysy. Puhelinnumero 044 - 906 1089

Tietosuojaseloste

 

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan ABCnet Oy (jäljempänä ”palveluntuottaja”) (Y-tunnus 0925979-9) tuottaman ja ylläpitämän Parashuuto.fi nettihuutokauppapalvelun käyttämiseen. Palveluntuottajan sivustolla noudatetaan tietosuojaselostetta joka noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) ja suomen henkilötietolakia.

 

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

ABCnet Oy (jäljempänä ”palveluntuottaja”)

Y-tunnus 0925979-9
Luvakuja 16, 21260 Raisio, Suomi

Yhteyshenkilö: 
Kari Virtanen
044 906 1089
toimisto@parashuuto.fi

 

2. Rekisterin nimi

Parashuuto.fi nettihuutokauppa palvelun asiakasrekisteri ja uutiskirjeen tilaajien postituslista (jäljempänä ”asiakasrekisteri”).

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, perusteet ja käyttö

Parashuuto.fi on palveluntuottajan omistama ja ylläpitämä nettihuutokauppa palvelu. Palveluntuottajan nettihuutokauppaan rekisteröitynyt käyttäjä, myyjä, ostaja, toimeksiantaja, osallistuja, asiakas (jäljempänä ”käyttäjä”). Rekisteröityessään palveluun käyttäjä hyväksyy tietojensa lisäämisen asiakasrekisteriin. Uutiskirjeen tilaamiseen asiakas antaa erikseen luvan Parashuuto.fi palveluntuottajalle lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla.

 

Palveluntuottaja ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt käsittelevät asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja lainsäädännön mukaisilla perusteilla luottamuksella, kun käyttäjä on siihen antanut luvan.

 • Asiakkuuteen ja oikeutettuun etuun perustuvan suhteen perustamiseen, hoitamiseen ja ylläpitoon (kuten asiakaskirjeiden ja muiden asiakkuuteen perustuvien tiedotteiden lähettäminen sähköisesti ja muilla tavoin, reklamaatioiden käsittely jne.).
 • Palvelun tuottamiseen, missä yhteydessä henkilötietoja voidaan antaa myös muille palveluntuottajan palvelun käyttäjille siltä osin kuin on välttämättömiä palvelussa tehtyjen kauppojen toteuttamiseksi käyttäjien välillä ja kaupan kohteen toimittamiseksi käyttäjälle.
 • Laskutus- ja perintätarkoituksiin.
 • Profilointiin, palveluiden personointiin sekä markkinointiin ja mainontaan ja näiden kohdentamiseen.
 • Väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkimiseen sekä petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen.
 • Palveluntuottajan liiketoiminnan ja tarjoamansa palvelun toimintojen suunnitteluun, kehittämiseen ja analysointiin.
 • Anonymisoidussa muodossa palveluntuottajan liiketoiminnan ja palvelun kehittämiseen ja analysointiin sekä markkinatutkimuksia varten.
 • Palvelun käyttöä koskevaan sopimussuhteeseen palveluntuottajan ja palvelun käyttäjän välillä.
 • Palvelun käyttäjän antamaan suostumukseen silloin, kun hän on antanut suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin.

Asiakasrekisteriin talletetaan palvelun käyttäjäksi rekisteröityneiden henkilötietoja. Rekisteri voi sisältää käyttäjästä seuraavia tietoja:

 • Käyttäjän koko nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
 • Jos käyttäjä rekisteröityy yrityskäyttäjänä talletetaan lisäksi käyttäjän edustaman yrityksen nimi ja Y-tunnus sekä laskutustiedot, minkä lisäksi talletetaan luottotietojen tarkastuksen yhteydessä saatavat tiedot.
 • Käyttäjän henkilötunnus talletetaan ajoneuvon tai muun vastaavan kohteen Parashuuto.fi palvelussa, mikäli kohteen rekisteröinti-, luovutus-, rahoitus- tai muu vastaava tapahtuma sitä edellyttää.
 • Kaupanteko palveluntuottajan sivuilla edellyttää, että käyttäjä rekisteröityy palveluun verkkopankkitunnuksilla, jolloin rekisteriin talletetaan tunnistautumisen yhteydessä saatavat tiedot, eli käyttäjän nimi, syntymäaika sekä henkilötunnus yksisuuntaisesti salatussa muodossa (eli henkilötunnus ei ole palveluntuottajan tunnistettavissa).

Jos ajoneuvon tai muun vastaavan kohteen luovutuksensaajana on muu kuin käyttäjä, luovutuksensaajan nimi- ja yhteystiedot sekä henkilötunnus tallennetaan, mikäli kohteen rekisteröinti-, luovutus-, rahoitus- tai muu vastaava tapahtuma sitä edellyttää.

Edellä mainittujen henkilötietojen antaminen on tarpeen palveluntarjoajan palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen takia ja huutokauppakohteiden kaupanteon toteuttamiseksi käyttäjien välillä. Mikäli käyttäjä ei anna edellä mainittuja tietoja, tulee rekisteröityneen käyttäjän heti ilmoittaa siitä palveluntuottajalle toimisto@parashuuto.fi käyttöoikeuksien poistamiseksi välittömästi.

Rekisteriin talletetaan lisäksi käyttäjästä seuraavat tiedot:

 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot.
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden avaus-, ja irtisanomispäivä, palvelun käyttäjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot.
 • Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot.
 • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.
 • Seuratut kohteet ja muut käyttäjän itse antamat tiedot.
 • Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot, segmentointitiedot personointia varten.

Rekisteriin voidaan lisäksi tallettaa käyttäjän palvelun käyttöön perustuen evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatavaa ns. havainnoitua tietoa. Havainnoidun tiedon keräämisessä ja käsittelyssä palveluntuottaja hyödyntää myös sen palvelun tuottamiseen osallistuvia yhteistyökumppaneita. Havainnoidun tiedon keräämisestä ja käsittelystä on kerrottu tarkemmin jäljempänä.

Henkilötiedot saadaan käyttäjältä itseltään palveluntuottajan palveluun rekisteröitymisen yhteydessä ja tietoja päivitetään pääsääntöisesti käyttäjiltä itseltään saatujen tietojen perusteella. Tietoja voidaan myös saada verkkopankkitunnistautumisen, väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä ja Postin osoitetietojärjestelmästä sekä muista vastaavista julkisista että yksityisistä rekistereistä, samoin kuin palveluntuottajan yhteistyökumppaneilta ja muilta palvelun tuottamiseen osallistuvilta tahoilta siltä osin kuin näillä on oikeus luovuttaa tietoja palveluntuottajalle. Tietoja saadaan myös palvelun käytön yhteydessä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Kun käyttäjä rekisteröityy Parashuuto.fi palveluun, niin käyttäjä antaa omat yhteystietonsa palveluntuottajan asiakasrekisteriin sekä hyväksyy palvelussa noudatettavat käyttöehdot, vastuurajaukset ja tietosuojaselosteen.

Palveluntuottaja noudattaa voimassaolevaa lainsäädäntöä koskien käyttäjien henkilötietojen käsittelyä. Palveluntuottaja ylläpitää rekisteriä asiakkaistaan laskutusta, tiedotusta, markkinointia ja asiakassuhteen hoitoa varten. Palveluntuottajalla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolakia sekä tietosuoja-asetusta noudattaen. Palveluntuottajalla on oikeus siirtää Parashuuto.fi palvelu kokonaan tai osittain konserniinsa kuuluvaan yritykseen tai kolmannelle osapuolelle yritysjärjestelyjen tai palvelun ulkoistuksen yhteydessä. Tämä pitää sisällään palveluun liittyvät sisällöt, käyttäjätiedot ja sopimukset.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa pakottavaan lakiin perustuvien vaatimusten mukaisesti viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla. Palveluntuottaja pidättää itselleen oikeuden käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä. Mikäli käyttäjätietoja luovutetaan henkilötietolain mukaisesti kolmansille osapuolille, nämä eivät saa käyttää tietoja mihinkään muuhun kuin palveluntuottajalle tarjottavan palvelun toteuttamiseen. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista asiakassuhteen hoidon takia tai viranomaisten tai riita-asioiden selvittämiseen.

Käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön tai muun palveluntuottajaa velvoittavan viranomaisen ohjeen tai määräyksen perusteella.

Henkilötiedot voidaan myös luovuttaa yrityskaupan liiketoimintasiirron tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä luovutuksensaajana olevalle yhtiölle.

Käyttäjän sähköpostiosoite voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle esimerkiksi markkinointikirjeen tekemistä varten. Palveluntuottaja on huolehtinut siitä, että tällaiset siirrot toteutetaan ainoastaan tietosuojalainsäädännön edellyttämien vaatimusten mukaisesti, esimerkiksi käyttämällä palveluntarjoajia, jotka säilyttävät henkilötietoja maissa, joiden Euroopan komissio on todennut tarjoavan riittävän tietosuojan tason, Euroopan komission mallilausekkeita käyttäen tai EU:n ja USA:n Privacy Shield -järjestelyn nojalla (jos kyseessä on siirto USA:han).

 

4. Evästeiden ja vastaavien tekniikoiden käyttö

Palveluntuottaja käyttää sivustollaan evästeitä ja muita vastaavia käytön seurannan mahdollistavia tekniikoita, joiden avulla palveluntuottaja seuraa kävijäliikennettä, käyttäjän eri ominaisuuksien käyttöä sekä muuta käyttäjän vuorovaikutusta palveluntuottajan sivuston kanssa. Näiden tekniikoiden kautta saatavia tietoja käytetään sivuston laadun parantamiseen, operointiin, käytön analysointiin ja käyttäjäkokemuksen personointiin (mm. sisällön kohdentaminen).

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla Palveluntuottaja voi tunnistaa sivustollaan vierailevat eri selaimet. Ainoastaan evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Palveluntuottaja ei saa evästeen avulla tietoonsa esim. käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta tai vastaavaa yksilöintitietoa. Jos käyttäjä on kuitenkin kirjautunut palveluntuottajan sivustolle käyttäjäksi, palveluntuottaja voi myös yhdistää käyttäjästä havainnoituja tietoja käyttäjän antamiin henkilötietoihin.

Käyttäjän käytön perusteella havainnoidut tiedot käsittävät mm. seuraavia tietoja:

 • palvelussa suoritetut toimet, kuten vierailut tietyllä sivulla
 • vierailun ajankohta, toistuvuus ja kesto
 • selaimen tyyppi ja käyttöjärjestelmä
 • laitteen tyyppi, kuten tietokone tai mobiililaite
 • IP-osoite
 • istunnon aika ja kesto
 • näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
 • yksilöllinen tunniste, kuten eväste- tai laite-ID
 • vuorovaikutus viestinnän kanssa, kuten se, onko asiakas klikannut hänelle lähetettyä sähköpostia
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Palveluntuottajan ns. ensimmäisen osapuolen evästeiden lisäksi sivustolla käytetään ns. kolmannen osapuolen evästeitä. Nämä kolmannet osapuolet voivat olla esim. mittaus-, seuranta- ja muiden analytiikkapalveluiden tarjoajia, joiden palveluita palveluntuottaja käyttää sivustoilla markkinoinnin ja sisällön kohdentamiseen ja muuhun käyttäytymistiedon keräämiseen. Kolmannen osapuolen evästeet ovat aina kyseisen palveluntarjoajan kulloinkin noudattamien eväste- ja tietosuojakäytäntöjen alaisia, eikä palveluntuottaja voi vaikuttaa näiden käytäntöjen sisältöön. Käyttäjällä on mahdollisuus estää käyttäytymistietojen kerääminen kolmansien osapuolten toimesta sivuston osalta. Käyttäjällä on mahdollisuus vaikuttaa evästevalintoihin käyttämänsä selaimen asetuksista. Evästeiden estäminen voi kuitenkin johtaa siihen, etteivät palveluntuottajan sivuston kaikki ominaisuudet ole käytettävissä. Lisäksi tyhjentämällä evästeet selaimelta säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa yksilöivää tunnistetta, jolloin aiempaan tunnisteeseen liittyvä profiili nollautuu. Lisätietoja evästeistä ja niiden estämisestä saat sivustoilta www.youronlinechoices.eu/fi sekä www.aboutcookies.org.

 

5. Käytetyt suojakeinot ja tietojen säilytysaika

Rekisteri on sähköisessä muodossa ja sijaitsee palveluntuottajan hallinnoimalla, palomuurein ja muilla teknisillä suojakeinoilla suojatulla kolmannen osapuolen ylläpitämällä palvelimella. Rekisteriin myönnetään pääsy vain sellaisille palveluntuottajan työntekijöille ja muille sen puolesta toimiville henkilöille, joilla on tehtäviensä vuoksi tarve käsitellä henkilötietoja. Palveluntuottaja on huolehtinut siitä, että tällaiset henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvoitetta.

Palveluntuottaja säilyttää henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin käyttäjä on rekisteröitynyt palvelutuottajan palvelun käyttäjäksi. Ajoneuvon tai muun vastaavan kohteen rekisteröinti-, luovutus-, rahoitus- tai muuta vastaavaa tapahtumaa varten tallennettu henkilötunnus sekä muun kuin käyttäjänä olevan luovutuksensaajan henkilötiedot poistetaan, kun ao. toimenpide on suoritettu. Palveluntuottaja poistaa käyttäjän henkilötiedot, mikäli käyttäjä pyytää käyttäjätilinsä poistamista.

Tarpeellisia henkilötietoja voidaan kuitenkin aina säilyttää siltä osin ja niin kauan kuin on tarpeen palveluntuottajaa velvoittavan lainsäädännön tai viranomaisten päätösten noudattamiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa pakottavaan lakiin perustuvien vaatimusten mukaisesti viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla. Palveluntuottaja pidättää itselleen oikeuden käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä. Mikäli käyttäjätietoja luovutetaan henkilötietolain mukaisesti kolmansille osapuolille, nämä eivät saa käyttää tietoja mihinkään muuhun kuin palveluntuottajalle tarjottavan palvelun toteuttamiseen. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista asiakassuhteen hoidon takia tai viranomaisten tai riita-asioiden selvittämiseen.

 

6. Rekisteröidyn oikeudet

Käyttäjällä on oikeus kulloinkin soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

 • Saada tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu kohtuullisen ajan kuluessa.
 • Vaatia henkilötietojensa korjaamista, täydentämistä tai poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita taikka muuttaa, täydentää tai poistaa tietojaan asiakasreksiterissä.
 • Kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai profilointiin, sekä vaatia käsittelyn rajoittamista.
 • Peruuttaa palveluntuottajalle antamansa suostumukset siltä osin kuin henkilötietojen käsittely on joiltain osin perustunut suostumukseen, tämän kuitenkaan vaikuttamatta ennen suostumuksen peruuttamista tehtyjen toimien lainmukaisuuteen.

Yllä mainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee toimittaa:

Sähköpostitse osoitteeseen toimisto(at)parashuuto.fi tai kirjallisesti osoitteeseen ABCnet Oy, Luvakuja 16, 21260 Raisio, Suomi.

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojaselosteen tai kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto (yhteystiedot myös osoitteesta https://tietosuoja.fi)
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700 
Faksi: 029 56 66735 
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

 

Päivitetty 7.2.2019 yrityksen nimenvaihdoksen osalta

(Julkaistu 13.11.2018)