Haluamme auttaa. Soita meille ja kysy. Puhelinnumero 044 - 906 1089

Vastuurajaus

 

Näitä vastuurajauksia sovelletaan ABCnet Oy (Y-tunnus 0925979-9) (jäljempänä ”palveluntuottaja”) tuottaman ja ylläpitämän Parashuuto.fi nettihuutokauppapalvelun käyttämiseen ja palvelussa toteutettaviin kauppoihin.

Parashuuto.fi huutokauppaan rekisteröitynyt käyttäjä, myyjä, ostaja, toimeksiantaja, osallistuja, asiakas (jäljempänä ”käyttäjä”) voi ilmoittaa palveluntuottajan sivustolla huutokaupattavan kohteensa ja tehdä sitovia ostotarjouksia (jäljempänä ”huutoja”) myytävänä olevasta huutokaupan kohteesta. Käyttäjä voi itse julkaista huutokauppaan ilmoituksen huutokaupattavasta kohteesta myyntiprovisiomaksua vastaan.

Palveluntarjoaja voi pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä Parashuuto.fi sivustolla julkaistu huutokauppailmoitus. Palveluntarjoaja ei miltään osin tarkasta ilmoituksessa huutokauppaan asetettujen kohteiden kuntoa, käyttäjän oikeuksia siihen tai muita ominaisuuksia missään suhteessa eikä miltään osin.

Palveluntuottaja ei ole vastuussa mistään vahingosta tai menetyksestä, joka johtuu siitä, että huutokauppaan rekisteröitynyt käyttäjä ei ole noudattanut tällä sivustolla esitettyjä huutokaupan ehtoja eikä siitä, mitä joku toinen käyttäjä on tehnyt tai laiminlyönyt tekemisen, mukaan lukien vahingot, jotka perustuvat tai liittyvät muiden tahojen ilmoituksiin huutokaupassa, heidän tarjoamiinsa tuotteisiin tai muihin huutokauppakohteisiin. Huutokauppaan rekisteröitynyt käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että nettihuutokauppa ei ole rinnastettavissa kaikilta osin perinteiseen huutokauppaan, vaan kenellä tahansa käyttäjällä on oikeus myydä nettihuutokaupassa tuotteita itse määrittelemillään huutokauppa- ja muilla ehdoilla nousevin huudoin.

Huutokauppaan rekisteröitynyt käyttäjät vastaavat kaikilta osin huutokaupattavan kohteen ja suoritettavan huutokauppatapahtuman laillisuudesta. Palveluntuottajalla on käyttäjien välisessä kaupassa vain välittäjän (poislukien oma huutokauppailmoitus) ja palveluntarjoajan rooli, jolloin palveluntuottaja ei ole millään tavalla osapuoli käyttäjien välisessä kaupassa. Palveluntuottajalla on myös oikeus itse ilmoittaa huutokauppaan kohteita jolloin palveluntarjoaja toimii käyttäjänä ja vastaa tuotteesta sekä sen luovutuksesta.

Palveluntuottaja voi julkaista toimeksiantona huutokauppakohteen palvelussaan, jolloin toimeksiantajan tiedot on mainittu huutokauppakohteen ilmoituksessa ja täysin rinnastettavissa käyttäjäksi palvelussa. Tällöin käyttäjä on kokonaisuudessaan vastuussa kaikista vastuista ja velvoitteista, oikeuksista huutokauppakohteen osalta sekä vastuussa kohteen luovutuksesta käyttäjälle.

Palveluntuottaja ei miltään osin tarkasta huutokauppaan ilmoitettujen kohteiden kuntoa, kohteisiin kohdistuvia omistus- tai muita oikeuksia tai kohteiden muita ominaisuuksia missään suhteessa tai miltään osin. Palveluntarjoaja ei miltään osin tarkasta tai takaa huutokaupan kohteiden laatua, turvallisuutta ja laillisuutta käyttäjien palveluntuottajan verkkosivuilla tai muutoin esittämien tietojen oikeellisuutta, kaupankäynnin onnistumista tai käyttäjän kykyä ostaa ja hankkia kaupan kohteita.

Käyttäjä vastaa kaikilta osin huutokaupassa myytävään kohteen ja suoritettavan myyntitapahtuman laillisuudesta ja vakuuttaa, että sillä on omistusoikeus myytävään kohteeseen tai muu oikeus myydä kohde. Huutokauppakohteen ilmoituksen tekijän tulee tarkastaa ennen kohteen julkaisua tekemänsä ilmoitus ja sen oikeellisuus.

Palveluntarjoajalla ei ole mitään vastuuta käyttäjän ilmoittaman identiteetin tai muutoin tällä sivustolla ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta, eikä palveluntarjoaja ole korvausvelvollinen mistään taloudellisista vahingoista, menetyksistä tai tappioista, jotka aiheutuvat vääristä käyttäjätiedoista, tiedoista huutokauppailmoituksissa tai huutokaupassa myytyjen tuotteiden viallisuudesta.

Mikäli palveluntuottaja havaitsee sivustollaan muiden huutokauppojen ilmoituksia, palveluntuottaja voi poistaa ilmoitukset välittömästi sivustolta, ellei ilmoittamisesta ole erikseen sovittu.

Palveluntuottaja ei siten myöskään miltään osin tarkasta tai takaa huutokaupan kohteen laatua, turvallisuutta tai laillisuutta, myyntilistojen oikeellisuutta, käyttäjän sivuilla muutoin esittämien viestien oikeellisuutta, käyttäjien todellista kykyä myydä ja luovuttaa tai kykyä ostaa ja hankkia kaupan kohteita, taikka sitä, toteuttavatko käyttäjät lopulta kaupan vai ei. Palveluntarjoajan Parashuuto.fi sivuilla käyttäjän huuto on aina sitova. Jos käyttäjä ei maksa huutokauppakohteen ilmoituksen tehneen käyttäjän hyväksymää korkeinta huutoa laskussa ilmoitettuun määräaikaan mennessä, aiheutuu sitovasta huudosta käyttäjälle vahingonkorvaus kaupan perumisen johdosta, joka on 10 % huutokauppakohteen korkeimmasta huudetusta hinnasta tai kuitenkin vähintään 200 (kaksisataa) euroa, jonka käyttäjä on velvollinen maksamaan huutokauppakohteen ilmoittaneelle käyttäjälle välittömästi. Jos vahingonkorvausta ei ole suoritettu huutokauppakohteen ilmoittavan käyttäjän kirjallisesti ilmoittamalle pankkitilille määräaikaan mennessä saatavaan lisätään kulloinkin voimassaoleva Suomen pankin kaupallisiin sopimuksiin sovellettava viivästyskorko (joka on 8 % vuonna 2018) ja perintäkustannukset.

Huutokaupassa käyttäjät vastaavat yksin kaikista toimistaan huutokaupan yhteydessä voimassa olevien Suomen ja EU:n lakien mukaan. Käyttäjä yksin vastaa kaikista huutokaupan kohteista, jotka se on asettanut huutokauppaan. Siinä tapauksessa, että huutokaupassa myytävä tuote on jätetty huutokaupattavaksi toimeksiantona, vastuu on toimeksiantajan joka rinnastetaan täysin käyttäjäksi. Kaikki käyttäjän ilmoitukset tulevat sivustolle sellaisina kuin käyttäjä ne ilmoittaa. Käyttäjän tulee aina tarkastaa ilmoituksen oikeellisuus ennen ilmoituksen julkaisemista.

Vaikka palveluntuottaja pyrkii käytettävissä olevien tekniikoiden avulla varmistumaan käyttäjien antaman informaation oikeellisuudesta, käyttäjäinformaation oikeellisuuden varmistaminen internetissä on siinä määrin vaikeaa, ettei palveluntuottaja ole mitään vastuuta käyttäjän ilmoittaman identiteetin tai muutoin huutokauppasivustolla ilmoittaman informaation oikeellisuudesta.

Palveluntuottaja voi pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä vastaanottamansa huutokauppailmoitukset. 

Palveluntuottaja ei vastaa mahdollisista katkoksista palvelussa, eikä ei voi taata jatkuvaa tai turvallista pääsyä ylläpitämälleen palvelimelle ja sivusto saattaa häiriintyä tai sen käyttö estyä erinäisistä palveluntuottajasta riippumattomista syistä. Vaikka häiriöiden esiintymistä pyritään kohtuudella ehkäisemään, palveluntuottaja ei voi miltään osin taata käyttäjien pääsyä sivustolle ja mahdollisuutta palvelun käyttämiseen. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa käyttäjän huutokauppailmoituksen poisjäämisestä tai, jos käyttäjän huuto ei rekisteröidy järjestelmään tai muusta mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta.

Palveluntuottaja ei ole miltään osin vastuussa kenellekään omasta, agenttiensa, sopimuskumppaniensa, konserniyhtiöidensä tai kenenkään kolmannen osapuolen puolesta, perustuupa se sopimukseen, rikkomukseen tai huolimattomuuteen tai muihin seikkoihin, mistään huutokauppaan osallistuvalle käyttäjälle tai kolmannelle taholle aiheutuneesta suorasta tai välillisestä vahingosta, joka johtuu Parashuuto.fi palvelun käyttämisestä, osallistumisesta, palveluntuottajan verkkosivuista tai niille linkitetyistä sivustoista, palveluntuottajan tarjoaman palvelun käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää niitä, luvattomasta pääsystä palveluun tai käyttäjän lähettämien tietojen tai niiden välityksen muutoksista, tai muista palveluun tai sen kautta tarjottuihin tuotteisiin liittyvistä seikoista.

Palveluntuottajan sivustolta saattaa olla linkki joillekin käännöskoneille. Palveluntuottajan sivustolla voi myös olla saatavilla ja käytettävissä ulkopuolisten palveluntarjoajien tuottamia ja toteuttamia palveluja tai kielenkäännöstyökaluja. Palveluntuottaja ei vastaa miltään osin eikä mihinkään määrään mainittujen linkkien tai mainittujen ilmoituksien tai kielenkäännöstyökalujen avulla ja kautta hankittujen käännösten oikeellisuudesta tai tarkoituksenmukaisuudesta eikä käännöksen käytöstä mahdollisesti syntyneestä vahingosta.

Palveluntuottajan sivustolta saattaa olla linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivuille. Koska kolmansien osapuolien verkkosivut ovat täysin palveluntuottajan valvonnan ulkopuolella, ei palveluntuottajalla ole vastuuta tällaisten sivustojen saatavuudesta tai niillä olevista materiaaleista ja palveluista. Palveluntuottaja ei vastaa mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka liittyvät siihen, että kolmannen osapuolen sivustoa tai jotakin näille sivustoille linkitettyä kohdetta selaillaan tai että niillä olevien materiaalien tai palveluiden käyttö on aiheuttanut tai sen väitetään aiheuttaneen vahinkoja tai menetyksiä käyttäjälle.

Palveluntuottajalla voi olla myös yhteistyökumppanin tekemä tai julkaisema ilmoitus tai mainos tai linkki, jonka sisällöstä tai tarjoamasta palvelusta tai tuotteesta palveluntuottaja ei vastaa miltään osin eikä mihinkään määrään, eikä palveluntuottaja vastaa yhteistyökumppanien tietojen, palvelujen tai tuotteiden oikeellisuudesta tai tarkoituksenmukaisuudesta eikä näiden hankinnasta tai käytöstä mahdollisesti syntyneestä vahingosta.

Mikäli palveluntuottajaa pidettäisiin vastuullisena johonkin edellä mainittuun vahinkoon, palveluntuottajan vastuu on kuitenkin rajoitettu maksimissaan 200 (kaksisataa) euron maksimikorvaukseen.

Nämä vastuunrajausehdot eivät kuitenkaan rajoita palveluntuottajan vastuuta, jos vastuu perustuu palveluntuottajan petolliseen menettelyyn, tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen tai on muutoin vastoin sovellettavaa lakia.

Käyttäjä yksin vastaa kaikista huutokaupan kohteista, jotka se on asettanut julkaistaviksi. Kaikki käyttäjän ilmoitukset tulevat sivustolle sellaisina kuin käyttäjä ne tekee tai ilmoittaa. Käyttäjän tulee aina tarkastaa huutokauppailmoituksen oikeellisuus ennen julkaisemista. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on oikeus käyttää ja toimittaa ilmoitettavaksi ilmoituksen mukaiset tiedot ja siihen liittyvät aineistot. Palveluntarjoajan vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen.

Mikäli ilmoitusta ei teknisistä tai muista toiminnallisista syistä tai asiakkaasta johtuvista syistä kuitenkaan ei voida julkaista, palveluntarjoaja ei vastaa ilmoituksen poisjäämisen mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta.

Palveluntarjoaja ei vastaa virheestä, joka aiheutuu epäselvästä toimeksiannosta eikä ilmoitustekstiä käännettäessä tulleesta kieli- tai käännösvirheestä. Palveluntarjoajan sivustolta saattaa olla myös linkki joillekin käännöskoneille tai palveluihin. Palveluntarjoaja ei ota mitään vastuuta käännösten oikeellisuudesta tai tarkoituksenmukaisuudesta eikä käännöksen käytöstä mahdollisesti syntyneestä vahingosta.

Myyntiprovisiomaksun suorittaminen palveluntarjoajalle tapahtuu Paytrail Oy:n maksunvälityspalvelun kautta, jossa käyttäjän maksusta vähennetään suoraan kulloinkin voimassa oleva myyntiprovisio palveluntarjoajalle. Paytrail Oy vastaa yksin omasta palvelustaan ja sen toimivuudesta. Mikäli palveluntarjoajaa pidettäisiin vastuullisena johonkin edellä mainittuun vahinkoon, palveluntarjoajan vastuu on kuitenkin rajoitettu maksimissaan käyttäjän ilmoituksen julkaisemisesta maksettuun summaan.

Nämä vastuunrajausehdot eivät kuitenkaan rajoita palveluntarjoajan vastuuta, jos vastuu perustuu palveluntarjoajan petolliseen menettelyyn, tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen tai jos vastuun rajaaminen on muutoin vastoin sovellettavaa lakia.

ABCnet Oy:llä palveluntarjoajana on oikeus muuttaa näitä vastuurajauksia tarvittaessa.

 

Päivitetty 7.2.2019 yrityksen nimenmuutoksen osalta

(Julkaistu 19.11.2018)